اینم از این خانوم خشگله ولی خیلی شبیه همناااااااااااااااااااااا اافقط فرقشون اینکه این خان.م سیبیل داره اون اقا نداره